Nieuw onderzoek Universiteit van Amsterdam wijst uit dat
mannen meer fysieke klachten hebben bij liefdesverdr
iet

 

De afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam heeft op verzoek van liefdesverdrietconsulent Roel van Duijn een tweede onderzoek naar liefdesverdriet gedaan.

Het onderzoek komt tot 3 heldere conclusies:

1. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft tenminste eenmaal last van liefdesverdriet gehad.
2. Bij mannen is een sterkere samenhang tussen de mate van liefdesverdriet en fysieke klachten gevonden vergeleken met vrouwen.
3. Wie de relatie beëindigd heeft, zowel als diens ontwijkend gedrag, voorspellen de mate van het liefdesverdriet. De verstotene heeft erger verdriet. En dat des te meer naarmate degene die de verhouding heeft uitgemaakt de communicatie daarover ontwijkt.Beknopte samenvatting onderzoek: Liefdesverdriet: Stresssymptomen, fysieke ongemakken en wijze van omgang met liefdesverdriet

Onderzocht is hoeveel mensen in Nederland last hebben gehad van liefdesverdriet en wat de gevolgen zijn van de verbreking van een liefdesrelatie voor de mate van liefdesverdriet, psychische en lichamelijke klachten. Er werden 1000 mensen telefonisch benaderd en bij 164 mensen werd via internet een aantal vragenlijsten afgenomen.

Uit de telefonische enquête bleek dat 54% van de bereikte personen ooit last had gehad van liefdesverdriet, waarvan 5% in de afgelopen twee jaar. Van de bereikte personen gaf 46% aan nooit last van liefdesverdriet gehad te hebben.
In het Internet onderzoek werd een positieve samenhang gevonden tussen de mate van liefdesverdriet en de mate van posttraumatische symptomen en er werd een negatief verband tussen de mate van liefdesverdriet en de gezondheid gevonden.

Er werd geen verschil in de beleving van liefdesverdriet tussen mannen en vrouwen gevonden in zowel de mate van psychische als in de mate van lichamelijke klachten. Ook werd er geen verschil gevonden in de manier van omgaan met het liefdesverdriet tussen mannen en vrouwen.
Wel werd bij de mannen een sterkere samenhang tussen de mate van liefdesverdriet en fysieke klachten gevonden en tussen de psychische en lichamelijke klachten vergeleken met de vrouwen. Verder is gebleken dat ‘wie de relatie beëindigd heeft’ en ontwijkend gedrag de mate van het liefdesverdriet voorspellen.

Geconcludeerd kan worden dat een groot deel van de Nederlandse bevolking last heeft gehad van liefdesverdriet.
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat hoe meer liefdesverdriet mensen ervoeren, hoe meer ze last hebben gehad van psychische en lichamelijke klachten.

Het onderzoek is uitgevoerd door Linda Hermens, Anne-Wil Meinen, Elise Tilma, Maja Djurdjevic en Melanie van Woerkom en zij werden begeleid door drs H. Vorst.

Universiteit van Amsterdam
Voor informatie:
Roel van Duijn, tel.: 020 4704770
drs. H.Vorst, tel.: 020 525 68 75
Samenvatting onderzoek: Liefdesverdriet: Stresssymptomen, fysieke ongemakken en wijze van omgang met liefdesverdriet


Vraagstelling. Op verzoek van Roel van Duijn (www.liefdesverdriet.info) is aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de gevolgen van liefdesverdriet. Het onderzoek is gericht op drie vragen: (1) Hoeveel mensen in Nederland hebben te maken gehad met liefdesverdriet? (2) Heeft de mate van liefdesverdriet te maken met (a) stresssymptomen, (b) ervaren gezondheid en (c) met de wijze waarop mensen omgaan met het liefdesverdriet. (3) Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in de mate van liefdesverdriet en de gevolgen daarvan.

Uitvoering. Twee onderzoeken zijn uitgevoerd: (1) Een telefonische enquête onder een steekproef van de Nederlandse bevolking en (2) een internetonderzoek bij mensen met liefdesverdriet.
Telefonische enquête
Duizend mensen uit een telefoonbestand zijn telefonisch benaderd met de vraag of zij wel eens last hebben gehad van liefdesverdriet en of dat de afgelopen twee jaar is geweest. Ook is naar de leeftijd gevraagd. Van de duizend personen hebben 696 deelgenomen aan de enquête, waarvan 61% vrouwen. De leeftijd van de deelnemers is gemiddeld 54 jaar.
Internetonderzoek
De deelnemers zijn geworven via dating sites en via liefdesverdrietforums op internet. Er deden 164 personen aan het onderzoek mee, waarvan 124 vrouwen en 40 mannen. De gemiddelde leeftijd was bijna 26 jaar. Via internet vulden de deelnemers een vragenlijst in. Deze vragenlijsten bestond uit vragen over de volgende onderwerpen.

(1) De sterkte van het Liefdesverdriet
(2) De sterkte van stresssymptomen,
(3) De kwaliteit van ervaren gezondheid
(4) De wijze van omgaan met het liefdesverdriet:
Ontwijken/vermijden, sociale steun zoeken, confrontatie zoeken, ontkennen
(5) O.a. het geslacht en de leeftijd van de deelnemer.

Resultaten.
De volgende resultaten zijn te melden.
Telefonische enquête
Van de benaderde telefoonadressen 30% onbereikbaar en 14% weigerde deel te nemen. Van de bereikte personen gaf 80% een antwoord op de twee vragen. Het aantal mensen met en zonder ervaring met liefdesverdriet was respectievelijk 54% en 46%. De overige aantallen en percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Respons op de telefonische enquête:

  Aantallen Percentages Percentages
Liefdesverdriet eerder dan afgelopen twee jaar
265
38%
48%
Liefdesverdriet in de afgelopen 2 jaar
35
5%
6%
Nooit liefdesverdriet
255
37%
46%
Geen antwoord (weigeraars)
141
20%
 
Geen contact na diverse pogingen
304
   
Totaal
1000
   

Er blijken geen verschillen te bestaan tussen mannen en vrouwen in de ervaring met liefdesverdriet.
De incidentie van liefdesverdriet lijkt ongeveer 3% per jaar.

Internetonderzoek
A. Liefdesverdriet, stressklachten, ervaren gezondheid en omgaan met het verdriet
De mate van liefdesverdriet heeft vooral te maken met het herbeleven van de relatie en met verminderde gezondheid, een ontwijkende/vermijdende aanpak en confrontatie zoeken. Als mensen na de beëindiging van de relatie of na een afwijzing een sterk liefdesverdriet ervaren, hebben zij sterke herbelevingen maar daarnaast hebben ze ook last van veel fysieke ongemakken (psychosomatische klachten als hoofdpijn en buikpijn). Zij proberen hun verdriet te verminderen door ontwijkend/vermijdend gedrag en zoeken de confrontatie op (zijn woedend en uiten dat, proberen zichzelf of de situatie te veranderen, proberen de relatie te herstellen).

Enkele combinaties hebben sterke invloed op liefdesverdriet, stressklachten en ervaren gezondheid.

• De mate van het liefdesverdriet wordt het sterkst beïnvloed als de partner de relatie heeft beëindigd in combinatie met ontwijkend/vermijdend gedrag daarna.
• De mate van de stressklachten wordt vooral bepaald door de mate van liefdesverdriet in combinatie met ontkennend gedrag of ontwijkend/vermijdend gedrag of confrontatie zoeken na de relatiebreuk.
• De mate van verminderde gezondheid is vooral afhankelijk van de sterkte van het liefdesverdriet in combinatie het de stressklachten na de relatiebreuk.

Als de gangbare grensscore van de stressklachten wordt aangehouden, dan blijkt 84% van de deelnemers een klinisch niveau van stress te hebben. Dat is een zeer voorlopige schatting omdat de ervaring met de stressklachtenlijst beperkt is.


B. Verschillen tussen mannen en vrouwen
Opvallend is dat er geen verschillen zijn vastgesteld tussen mannen en vrouwen in de mate van liefdesverdriet, stressklachten, ervaren gezondheid en de wijze van omgaan met het verdriet. Bij mannen lijken de relaties tussen enkele eigenschappen sterker dan bij vrouwen. Zo is de relatie tussen stressklachten en gezondheidsklachten bij mannen sterker dan bij vrouwen. Meer stress geeft bij mannen meer gezondheidsklachten dan bij vrouwen.
Beperkingen van het onderzoek
Enkele beperkingen van het onderzoek moeten hier genoemd worden. In de telefonische enquête bleken alleen vaste telefoonadressen te zijn opgenomen. Veel jongeren gebruiken mobiele telefoons. Dat kan invloed hebben gehad op het percentage mensen met liefdesverdriet gedurende de laatste twee jaar.
De beperkingen gelden vooral het internetonderzoek. Het is mogelijk dat mensen met liefdesverdriet de neiging hebben hun psychisch en fysiek leed te overdrijven. Dat is in dit onderzoek niet vastgesteld. Dit probleem vormt mogelijk een aanleiding voor nader onderzoek.
Een vergelijking van het liefdesverdriet tussen mannen en vrouwen is in dit onderzoek uitgevoerd maar het aantal mannen is gering. Ook dit punt lijkt een goede aanleiding voor vervolgonderzoek.
Tot slot moet opgemerkt worden dat de response op de uitnodiging aan het onderzoek deel te nemen minder groot was dan verwacht.


Onderzoekers.
Maja Djurdjevic, Linda Hermens, Anne-Wil Meinen, Elise Tilma en Melanie van Woerkom
Supervisie.
Harrie C.M. Vorst
Instituut.
Universiteit van Amsterdam, Afdeling Psychologie, Programmagroep Psychologische Methodenleer
Datum. Februari 2009

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
ONDERZOEKSPRACTICUM
AFDELING PSYCHOLOGIE
FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN
terug naar Introductiepagina Liefdesverdriet.info